Met de omgevingswet ben jij aan zet!

De Omgevingswet gaat naar verwachting gelden in de loop van 2022. De omgevingswet vervangt tientallen bestaande wetten en regels over onze leefomgeving. Als de wet in 2022 van kracht wordt, gaat er veel veranderen. De gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid en moet er voor zorgen dat burgers beter kunnen meepraten en meedoen met besluitvorming. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven van burgers en organisaties. Bijvoorbeeld het gebied van natuur en duurzaamheid. Gemeentes zijn druk bezig zich voor te bereiden.

Al 25 jaar zorgt een groep vrijwilligers in de Pijp voor de ca 180 drijvende watertuinen in de Boerenwetering. Dankzij de jarenlange inspanningen van deze betrokken wijkbewoners, is De Pijp door deze drijvende tuinen een stuk groener geworden.

wat betekend de omgevingswet voor jou?

Het doel van de omgevingswet is om een goede balans te vinden tussen het beschermen, gebruiken en ontwikkelen van de leefomgeving. Alle verschillende belangen moeten worden afgewogen. Ook kan er beter ingespeeld op actuele ontwikkelingen, zoals de energietransitie. Of ontwikkelingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit.

Ontdek de verborgen tuinen in Amsterdam tijden de Open Tuinen Dagen, waar bewoners hun tuinen open stellen voor het publiek. Zo worden andere bewoners ook weer geïnspireerd om hun tuin en omgeving te vergroenen

De omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten die gevolgen hebben voor die leefomgeving. Wat wordt bedoeld met fysieke leefomgeving? Eigenlijk is dat de omgeving die je kunt zien, ruiken, horen en voelen. De omgeving zoals je die fysiek kunt waarnemen.

  • Lucht: bij lucht gaat het vooral om een goede luchtkwaliteit en het voorkomen van schadelijke gevolgen voor luchtverontreiniging
  • Bodem: is het vaste deel van de aarde. Daarin bevinden zich ook vloeibare en gasvormige bestanddelen en allerlei organismen. De omgevingswet gaat over milieuregels voor de bodemkwaliteit.
  • Natuur: Bij natuur gaat binnen de omgevingswet vooral over het beschermen van gebieden en soorten en over behoud en verbeteren van de natuurkwaliteit
  • Watersystemen: Een watersysteem is een samenhangend geheel van oppervlakte water en grondwater. De omgevingswet regelt veiligheid, voldoende water en waterkwaliteit.
  • Werelderfgoed; is het cultureel en natuurlijk erfgoed in Nederland dat op grond van het werelderfgoedverdrag is opgenomen in de lijst van het Werelderfgoed (Unesco) zoals bijvoorbeeld; de Beemster, Kinderdijk, de Wadden en de Stelling van Amsterdam.
  • Cultureel erfgoed: De omgevingswet definieert Cultureel erfgoed als: monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen
  • Bouwwerken: zijn constructies van beton, metaal, hout of ander materiaal die met de grond verbonden zijn. Via de omgevingswet kunnen gemeenten bouwhoogten of natuur inclusief bouwen regelen.
  • Landschap: is eigenlijk het totaalbeeld van een bepaald gebied. Het karakter van een landschap wordt bepaald door zowel menselijke en natuurlijke invloeden. Met de omgevingswet kunnen kenmerken als openheid of coulisselandschap worden beschermd.
Gemeente Amsterdam stimuleert natuureducatie door leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen die levendige natuurlessen willen verzorgen op natuureducatie-locaties in het openbaar groen. Meer kennis over natuur, milieu en landschap, maakt je bewust van de omgeving en vergroot de betrokkenheid.

alles begint met een idee

Stel, je hebt een goed idee, het lijkt jouw buurt leuk om een voedselbos aan te leggen op een veldje aan de rand van het dorp of de stad. Of je wilt een wadi om regenwater op te vangen in het plantsoen. De omgevingswet geeft ruimte aan dit soort initiatieven. Sterker nog; als een initiatief in de omgevingswet past heeft de gemeente goede argumenten nodig om niet mee te doen. Een goed initiatief heeft meer kans van slagen als je het goed uitwerkt voordat je het aan de gemeente voorlegt. Sluit waar mogelijk aan bij het beleid. Dan sta je al 1-0 voor. Dus ook vooraf je licht opsteken bij de gemeente kan geen kwaad.

Op avontuur in de natuur; Beleef fantastische dagen in de natuur met je leerlingen. Tijdens de natuurdagen van NatuurWijs leren kinderen zóveel meer dan uit een boek. Een duizendpoot die over je hand loopt maakt meer indruk dan duizend plaatjes. De natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven… dat is een ervaring om nooit meer te vergeten.

stappenplan voor een initiatief:

1. Werk het initiatief in grote lijn uit.

Formuleer je idee zorgvuldig en zet zoveel mogelijk gegevens op een rijtje. Wil je een buurttuin aanleggen? Beantwoord voor je zelfde vragen: waar, met wie, waarom, hoe groot, wat groeit er , wat zijn voor- en nadelen, kansen en risico’s ? Ga er rustig voor zitten en praat met anderen er over. Dan kom je steeds verder.

Leerlingen van het Technasium helpen mee om een insectenwand te maken

2. Zoek wat anderen al hebben gedaan in jouw stad, dorp of buurt.

Een goed idee ontstaat soms op meerdere plekken tegelijk. Misschien zijn ze in andere straten van jouw stad ook wel bezig met ecologische bermen. Zoek dus uit wat er leeft of al is gedaan in jouw omgeving. Zo kun je de krachten bundelen. Dat is veel beter dan elkaar te beconcurreren.

Een faunatoren om diersoorten te huisvesten in de buurt waar minder nestgelegenheid beschikbaar is door o.a. het na-isoleren van woningen en het verdwijnen van de nestgelegenheden onder de dakpannen van huizen.

3. Zoek naar andere voorbeelden van jouw initiatief.

Laat je inspireren door andere initiatieven. Je kunt je voordeel doen met de ervaring van anderen. Misschien zijn zij al verder in het proces, of misschien vallen onder een andere gemeente; je kunt altijd inspiratie opdoen bij anderen en tips krijgen voor je aanpak.

Kinderen van Mustapha Schaakschool een kringloop tuin project opgezet waarbij de voedselresten uit de keuken weer gebruikt werden om de vierkante-metertuinen te bemesten.

4. Zoek in beleidsplannen van de gemeente de gemeentedoelen waar jouw initiatief bij past.

In 2030 zijn en voelen inwoners zich gezonder. Als iemand buiten de boot dreigt te vallen, helpen we elkaar. Met ook oog voor mensen met een beperking of handicap. Iedereen kan meedoen. Op de arbeidsmarkt, in onderwijs en in de vrije tijd. We zitten lekker in ons vel en hebben vertrouwen en zin in de toekomst. Dit gebeurt door sociale contacten te stimuleren (samenredzaamheid) en het organiseren van culturele activiteiten voor iedereen. We ontmoeten elkaar op uitnodigende plekken in de eigen buurt of kern. We bevorderen een gezonde leefstijl, sport en bewegen. We hebben aandacht voor gezonde voeding. Waar zorg nodig is, organiseren we dat zo veel mogelijk thuis. In onze stad krijgt iedereen de kans zich een leven lang te ontwikkelen, jong en oud. Er zijn volop mogelijkheden, onderwijs in alle soorten en maten. En je doet in je eigen gemeente op veel boeiende en uiteenlopende werkplekken nieuwe ervaringen op. Of het nu om de zorg, de chemie, de logistiek, het toerisme of de auto industrie gaat.

Toekomst Visie; Gezonde Stad Gemeente Sittard-Geleen
Als allereerste basisschool in Zuid-Limburg beschikt basisschool Reuzepas in Geleen over GrowWizzKid: een lesprogramma met een hightech binnenteelt-systeem. De leerlingen kweken onder andere groenten als sla, worteltjes en radijs en kruiden ín de school. Ambitie met het programma is om niet alleen de leerlingen maar ook de wijk van een gezonde en duurzame schoolomgeving te laten profiteren.

5. Zoek steun van organisaties

Voor veel initiatieven kun je steun krijgen van organisaties. Subsidies, kennis, samenwerking; er zijn heel veel maatschappelijke organisaties op het gebied van milieu, natuur of duurzaamheid die steun verlenen aan initiatieven. Bedenk welke organisaties jou kunnen steunen.

Dit initiatief komt tot stand door gemotiveerde eilandbewoners die veel waarde hechten aan een groene- eetbare- en sociale buurt. Wormen staan aan de basis van een gezonde bodem en een sociale buurt. Wormen helpen de bewoners hun leefomgeving groener, mooier en socialer te maken. Wormen verbinden! 

6. Ga netwerken en vraag zoveel mogelijk mensen en organisaties om jouw initiatief te ondersteunen.

Het is goed om een breed draagvlak te hebben. Zorg dus voor support bij zoveel mogelijk mensen en organisaties. Netwerken dus. Vertel over je plannen en zoek steun in je buurtof regio. Uiteraard kunnen sociale media hier een rol in spelen.

kinderen ontwerpen een speelbos en bepalen ook de de plek waar hun speelhut moet worden gebouwd. Het uitzicht en de mogelijkheid om een glijbaan aan te leggen zijn voor deze plek doorslaggevend

6. Wat is er nodig

Als je initiatief is uitgewerkt kun je gaan denken aan allerlei praktische zaken; wat is er nodig om je plan van de grond te krijgen? Wat heb je nodig aan geld, materiaal, kennis en kunde, ruimte , vrijwilligers, professionals?

Volgens de ‘placemaking ‘cheap, quick en dirty – methode heb je weinig nodig om je actie in gang te zetten

7. Ga in gesprek

Ga in gesprek over de uitvoering van je idee met mesen die je goede raad of advies kunnen geven of je kunnen ondersteunen. Vraag tips aan een gemeenteambtenaar ( gebiedsmakelaar of participatiemakelaar) of leg je idee voor aan een wethouder of raadslid. Van goede input kan je initiatief alleen maar beter worden. Blijf open staan voor goede raad en advies van mensen die je verder kunnen helpen of die jouw initiatief kunnen ondersteunen.

Samen met Winkelcentrum Hoofddorp, de Gemeente Haarlemmermeer, CNMX en Groen Links hebben we hier de eerste “Gewild Groei steen geplaats, waarbij meer water in de bodem kan zakken bij hevige buien en waarbij we ook meer biodiversiteit in de buurt creëren door ruimte te maken voor wilden planten in het straatbeeld

8. Dien je initiatief in

Als je initiatief goed is uitgewerkt kun je het indienen bij de gemeente. Geef daarbij duidelijk aan welke ondersteuning er nodig is voor jouw initiatief en wat je verwacht van de gemeente.

De Groene Boerderij heeft een plan gemaakt om samen met dagbesteding een voedselbos aan te leggen en de activiteiten op de zorg af te stemmen

een initiatief inspireert

Er zijn al heel veel mooie initiatieven uitgevoerd. een zoektocht in de buurt levert altijd wel iets op; je ziet bijvoorbeeld een bordje met een uitleg over een bloemenweide met insectenhotels. Online is er natuurlijk ook heel veel te vinden. Hier en paar voorbeelden ter inspiratie.

Wat Incredable Edable vooral laat zien is: “wij kunnen het, jij kunt het ook!” Zo zijn toonaangevende locaties ingelijfd door de beweging van “Incredable Edable”. Pam Warhurst en Estella Brown zijn de drijvende krachten achter deze beweging. Pam hamert er op dat mensen meer kunnen dan ze denken. Door inspirerende plekken eetbaar in te richten stimuleert ze de lokale bevolking actief te worden. Door de publieke ruimte terug te geven aan de bewoners krijg je een nieuwe energie in de stad. Iedereen wordt er beter van!

Initiatieven uit het ijsvogelfonds

Het ijsvogelfonds van de vogelbescherming steunt elk jaar initiatieven om de omgeving voor vogels te verbeteren. Bijvoorbeeld een ijsvogelbroedwant, een zwaluwentil, een vogelvriendelijke landje met insectenhotels. Boerenerven worden leefbaarder gemaakt voor de ringmus.

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like