van ‘Groen = Blauw’ naar een’Groen-Blauw’ inclusieve buurt!

Met de Werkgroep Groen‘ van de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied zijn we op inspiratietocht in de West-Indische Buurt waar Dineke Huizenga ons mee neemt door een toekomstig Groen- Blauwe buurt. Voor ons is dit echt interessant, want in het Oostelijk Havengebied zijn de ontwerpers uitgegaan van ‘Groen= Blauw’, en dat betekend dat er minder groen in de wijk staat omdat we aan het water wonen. Na afloop van de inspiratietocht weten we het zeker! We gaan ons voor het Masterplan Groen inzetten voor ‘O.H.G. GROEN & BLAUW’!

Buurtkamer Corantijn

buurtkamer Corantijn

We verzamelen bij Buurtkamer Corantijn. waar op dat moment een Repair Cafe plaats vindt. Steeds meer bewoners in de Westindische buurt voelen de behoefte om te verduurzamen en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De buurt kent vele groene, sociale een duurzame buurtinitiatieven zoals de buurtkamer Corantijn, een Duurzame Straat, stadsmoestuinen en het repaircafe.

Westindische Buurt in Transitie

Westindische buurt in transitie

De Westindische of Postjesbuurt kent een grote diversiteit aan bewoners. Voor de bewonersgroep; ‘Westindische buurt in transitie(WIBIT) is een succesvolle integrale werkwijze ontwikkeld waarin iedereen en elke stap telt. Het is gebaseerd op de wensen en kwaliteiten van bewoners, de sociale infrastructuur, buurtspecifieke eigenschappen en groenblauwe netwerken. De laatste zijn een structurerend principe voor het herstel van ecosysteemfuncties en biodiversiteit.

betere leefkwaliteit, hogere economische waarde

Meer natuur in de stad in de vorm van groen en water gaan de gezondheids- kosten omlaag voor bewoners. Door extensief onderhoud en het betrekken van burgers bij groen zijn de beheerskosten lager. Meer natuur verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven en geschoolde arbeiders. Huizen aan water of groengebieden hebben een hogere waarde vergeleken met vergelijkbare huizen die niet aan een groengebied of water liggen. Dit wordt weerspiegeld in de WOZ- waarde.

Voordelen van meer groen en een betere inrichting:

 • verbeterde waterhuishouding (verbetering afwatering en waterberging in groen)
 • vergroten sociale cohesie door realisatie van verblijfs-, rust- en spelplekken in de groenstrooken van de straat
 • verandering laag groen naar functioneel groen brengt lichte verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van zwerfvuil en minder ongedierte
 • beter leefklimaat, meer plezier en verhoogde de levensverwachting en gezondheid
 • vergroting van beweegmogelijkheden in de buurt
 • meer bio-diversiteit
 • toegankelijkheid en behoud van voldoende trottoirs voor de woninge
 • veiliger omgeving voor ouderen om te wandelen en kinderen om te spelen
 • koeling door groene gevels en bomen en groenstroken
 • meer groen verbetert in beperkte mate de luchtkwaliteit
de groene allee tussen het plein voor de Corantijnschool en het Rembrandtpark

Corantijnstraat als groene as

Een aantal bewoners heeft het idee om van de Corantijnstraat een autoluwe groene allee te maken waarbij een verbinding gemaakt tussen het plein voor de Corantijnschool en het Rembrandtpark. De straat vormt de groene ader voor het westelijke deel van de Westindische buurt.

De ruimte in de straat kan beter gebruikt worden door bijvoorbeeld de volgende ideeën te verwezenlijken:

 • Behoud van bestaande bomen
 • Natuurlijke regenwater afvoer en infiltratie in stedelijke wadi’s waardoor een groenblauwe strook gecreëerd wordt richting de Postjeswetering voor de berging en afvoer van regenwater
 • Maximaal vergroenen met inheemse planten die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en waterhuishouding
 • creëren van een open karakter wat meer rust en een ervaring van harmonie geeft.
 • vervangen van kijkgroen door gebruiksgroen voor verblijven, recreëren en spelen. Ontmoetingsplaatsen creëren
 • eventueel autovrij maken van de Corantijnstraat: door verhoogde natuurlijke drempels (kinderkopjes) ter hoogte van de Curaçaostraat, Van Walbeeckstraat en Postjeskade
 • behoud van voldoende trottoirs voor de woningen
 • groene gevels en geveltuintjes
 • aantrekkelijke en consequent geplaatste fietsparkeerplekken/afvalbakken
 • inrichten van openbaar groen zodat ongedierte en vuil geen kans krijgen

recreatie en langzaamverkeer

Groenblauwe netwerken zijn uitstekende dragers voor recreatievoorzieningen en een aantrekkelijke langzaam-verkeersinfrastructuur en kunnen het gebruik van de fiets bevorderen, wat energie bespaart en de uitstoot van CO2 reduceert.

op naar een klimaatactieve buurt

Door mogelijkheden te bieden aan stadsbewoners om te participeren in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groengebieden wordt er meer betrokkenheid gecreëerd. Dit kan leiden tot een versnelling van ontwerptrajecten waarop mogelijk bespaard kan worden, evenals op kosten voor aanleg en beheer. Stadsbewoners kunnen actief bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad door het vergroenen van hun tuinen en daken.

Activiteiten en initiatieven leiden tot een andere kijk op de omgeving, een inspirerende samenwerking tussen bewoners en bewonersnetwerken én een gezonde inrichting van de woon- en leefomgeving.

Stap voor stap

Vanuit een masterplan Groen met als invalshoek de natuur worden In samenwerking met partners en overheden twee natuurlijke speeltuinen gerealiseerd, start het ontwerpproces voor de herinrichting van de Corantijnstraat en organiseren zich steeds meer bewoners, o.a. in bewonerscommissies en een bewonersvereniging.

Bovendien ontstaat steeds meer ecologische samenhang tussen de verschillende groene en bewonersinitiatieven zoals:

 • drijvende tuinen
 • schooltuinen
 • natuur- en watervriendelijke (binnen)tuinen
 • groenblauwe daken
 • gierzwaluwen (nestkasten)
 • bloementuin/ moestuinbakken
 • (speel)tuinen
 • beplanting in tuinen, straten en oevers

Wil jij de volgende ‘Gluren bij de Buren – fietsexcursie duurzame initiatieven‘ ook mee? 11 april om 14.00 uur gaan we naar de Dapperbuurt & Jungle waar bewoners al heel actief zijn in het klimaatbestendig en biodivers maken van de dapper buurt. Meld je aan op info@rudyklaassen.nl

Hulp nodig?

Heb jij een leuk idee om je wijk te veraangenamen, maar weet je nog niet hoe? Of heb je wel de wens om je buurt leefbaarder te maken, maar heb je nog geen concreet resultaat voor ogen? Vraag dan een gratis gesprek aan, waarin we verkennen wat je wensen zijn en hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

 

You Might Also Like