Klimaat in Bedrijf

In 2015 tekenden alle landen het klimaatakkoord van Parijs, waarin ze een maximale temperatuurstijging van 2 graden vastlegden. Dat is een uitdaging: we zitten nu al op 1,1 graden! Het weer in Nederland wordt extremer. De lange droge zomer van 2018 & 2019 waren ongekend en raakte vele sectoren. Het veranderende klimaat gaat een enorme impact hebben op onze economie, ecologie en hoe we met elkaar samen werken en wonen. En die impact is vaak niet zo positief. Denk aan schade aan landbouwgebieden en gebouwen, nieuwe vluchtelingenstromen en een afnemende biodiversiteit.Als je beseft hoe de aarde er over een aantal decennia voor staat wanneer we niet ingrijpen, dan wil je aan de slag om die opwarming van de aarde te stoppen. En dat kunnen we doen door het verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool en aardgas spoedig uit te faseren. Energiebesparing en duurzame opwek van schone energie zijn dan dé oplossingen omdat dit veel uitstoot van het broeikasgas CO2 gaat voorkomen”.

Cradle 2 Cradle Buisinesspark Park 2020 in Hoofddorp

Het bedrijfsleven ligt onder een vergrootglas

Met een alsmaar stijgende CO2-uitstoot zijn duurzame maatregelen vanuit het bedrijfsleven harder nodig dan ooit. Het bedrijfsleven ligt onder een vergrootglas. Bedrijven spelen immers een niet te onderschatten rol in het terugdringen van CO2-emissie. Het succes staat of valt echter met de wil van medewerkers. Voor een geslaagde duurzame strategie is de medewerking en het ‘geloof’ van medewerkers cruciaal. In de praktijk blijkt helaas nog weleens dat zij de duurzame ambities juist belemmeren. Bovendien worden duurzaamheidsmaatregelen vaak top-down bepaald met weinig mogelijkheden voor een dialoog. Het gevolg: genomen maatregelen sorteren nauwelijks effect.

werk aan de winkel

Overheden hebben met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie een serieuze huiswerkopdracht meegekregen, wat betekent dat geld wordt gereserveerd voor klimaatbestendig handelen. Het krijgt als thema steeds meer een plekje in gebiedsontwikkeling, maar ook in aanpassingen in de bestaande leefomgeving. Ook is vanuit het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de urgentie onderstreept in het recent gepubliceerde ‘Special Report: Global Warming of 1,5 ֯C’. In dit rapport is de urgentie keihard onderstreept: we moeten de temperatuurstijging onder controle houden, anders zijn de consequenties niet te overzien.

wat doet het bedrijfsleven al?

Klimaat is ‘HOT’ in de leefomgeving, waarom dan (nog) niet in het bedrijfsleven? Klimaatbestendig handelen is ook hier essentieel! Er zijn talloze raakvlakken tussen de bedrijfszekerheid van een bedrijf en klimaat. Wat gebeurt er in de toekomst? Is mijn bedrijf nog wel bereikbaar als de buien steeds verder in intensiteit toenemen? Kan mijn rioleringssysteem het straks allemaal nog wel aan? Wat doen we met de inrichting van onze site als de temperaturen fors gaan oplopen? Allemaal vragen waar bedrijven zich vaak nog geen zorgen over maken.

het dak van de Heineken Experience in de Pijp in Amsterdam

veroudering en leegstand

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie.

‘Gewildgroei’ helpt winkelcentrum Hoofddorp om de verstening aan te pakken

wordt een groene voortrekker

Iedereen wil zich prettig voelen in zijn eigen werkomgeving, dus als je als ondernemer daar een steentje aan kan bijdragen, zul je dat ook gauw doen. Creëer een omgeving die er goed uitziet en klimaatbestendig is. Maak je bedrijf biodivers met broedende vogels, een waterbuffer en veel groen. Zelf energie opwekkend, los van de stekker. Er is meer dan alleen dat bedrijventerrein, winkelcentrum of straat. Je kunt jouw groene, duurzame bedrijventerrein als U.S.P. – Unique Selling Point – gaan gebruiken. Goed voor je imago! Daardoor krijg je meer klanten en draai je meer omzet. Bovendien werk je samen met meer andere partijen dan tot nu toe, wat veel voldoening geeft en uiteindelijk ook weer bijdraagt aan je omzet.

laag hangend fruit

 • Voorsprong op de markt: de vraag naar duurzame producten en diensten neemt namelijk toe.
 • Kostenbesparing: duurzaam ondernemen levert financiële voordelen
 • Sterkere reputatie: een bedrijf dat rekening houdt met het klimaat, straalt verantwoordelijkheid uit
 • Aantrekkelijk voor stakeholders: ook intern heeft duurzaam ondernemen een positief effect
 • Beter voor de planeet: het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het compenseren van CO2-uitstoot.
‘The Young Reporters’ van het Herbert Vissers College maken kennis met Cradle 2 Cradle en Park 2020 in Hoofddorp

stop de klimaatverandering

Voorkomen is beter dan genezen, ook wanneer het op klimaatverandering aankomt. Er zijn veel manieren om als organisatie de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Bijvoorbeeld door te besparen op energie of deze duurzaam op te wekken. Bedrijven kunnen zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden die veroorzaakt worden door klimaatverandering. Trias Energetica-strategie is een drie-stappenplan om een energiezuinig ontwerp te maken. Het bestaat uit deze elementen.

1.Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.

2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.

3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of de beperking van leiding lengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

In 5 stappen Klimaatneutraal

Gemeente Haarlemmermeer. Energiemeter Freinetschool, aktie Wat Doe Jij Uit?

stap 1: Meten is weten
Breng het energie- en brandstofverbruik van jou organisatie in kaart en creëer inzicht en bewustwording. Met de verbruiksgegevens berekent jij vervolgens op het Klimaatplein gratis de eigen CO2-voetafdruk. Doe je dit jaarlijks dan maakt dat ook het resultaat van genomen besparingsmaatregelen zichtbaar.

stap 2: Ga aan de slag met onderstaande klimaatvriendelijke bespaaroplossingen

 • Energiezuinig verlichten
 • Besparen met isoleren
 • Intelligent verwarmen & koelen
 • Slimme mobiliteit
 • Efficiënte ICT
 • Zuinig productieproces
 • Inzet CO2-Prestatieladder
 • CO2-neutraal drukwerk
 • Slim goederenvervoer
 • Duurzaam evenement
 • Bewuste schoonmaak & afval
 • Duurzaam (ver)bouwen
 • Verduurzamen van uw keten

stap 3: Zelf duurzame energie opwekken
De energie die jij na genomen bespaarmaatregelen nog nodig hebt kun je zelf (of samen met anderen (de buurt op je bedrijfsterrein) duurzaam opwekken. Ook is het mogelijk om via deze groene energieleveranciers al direct uw energie duurzaam in te kopen.

stap 4: Het compenseren van (nog) niet te reduceren CO2-uitstoot
Door niet te reduceren uitstoot van CO2 van bijvoorbeeld je wagenpark of vliegreizen te compenseren, neem je hier toch 100% verantwoordelijkheid voor. Ten slotte: het blijft natuurlijk de bedoeling om zo veel als mogelijk eigen uitstoot van CO2 te voorkomen en te reduceren, of benodigde energie duurzaam op te wekken. Compensatie is geen doel op zichzelf maar een middel om nu al honderd procent verantwoordelijkheid te nemen voor veroorzaakte broeikasgassen zoals CO2. In de loop der jaren zal het aandeel van compensatie binnen uw organisatie steeds kleiner worden, omdat je interne reductiemaatregelen heeft getroffen en uw energiegebruik heeft verduurzaamd.

stap 5: De genomen stappen communiceren met stakeholders
Stakeholders kunnen jouw duurzame stappen pas waarderen wanneer ze ervan weten. Communiceer daarom en inspireer anderen om uw voorbeeld te volgen. Creëer zo tevens een unieke positionering in jouw markt.

goed voorbeeld doet goed volgen

Wil je nog meer tips voor je bedrijfsvoering meld je dan aan voor de gratis tips

Hulp nodig?

Zoek jij ook een toekomstbehendige oplossing voor je onderneming, organisatie of onderwijsinstelling of woonwijk? Neem dan contact op voor een gesprek, waarin we bespreken hoe ik je kan helpen.
Gratis gesprek aanvragen

You Might Also Like